Sanger测序仪系列--U3600/U4000/U8000

                      京械注准20232220238

                       

                

全自动毛细管电泳仪--U2000

               京经械备20210077号

 

                 

法医遗传分析仪--U2000π

          公京检第2104110420号  

全自动核酸提取纯化仪产品系列

FISH--荧光原位杂交产品系列

 

 HER2基因扩增检测试剂盒             国械注准20213400265